لطفا یکی از محصولات زیر را انتخاب کنید

100 مگابایت هاست SSD حرفه ای تست


 
0 تومان

هاست تست - پاک شدن بعد از سه روز
هاست ابری SSD
فضا 100 مگابایت
امکانات حرفه ای
مقدار رم = 768 مگابایت
Entry Process = 20
I/O Usage = 8 MB
IOPS = 2,048
کانکشن همزمان تا 40
بکاپ روزانه R1soft
SSL رایگان
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود


1 گیگ هاست SSD حرفه ای


شروع از   1,500 تومان
ماهانه

هاست ابری SSD
فضا 1 گیگابایت
امکانات حرفه ای
مقدار رم = 768 مگابایت
Entry Process = 20
I/O Usage = 8 MB
IOPS = 2,048
کانکشن همزمان تا 40
بکاپ روزانه R1soft
SSL رایگان
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود


2 گیگ هاست SSD حرفه ای


 
2,500 تومان
ماهانه

هاست ابری SSD
فضا 2 گیگابایت
امکانات حرفه ای
مقدار رم = 768 مگابایت
Entry Process = 20
I/O Usage = 8 MB
IOPS = 2,048
کانکشن همزمان تا 40
بکاپ روزانه R1soft
SSL رایگان
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود


5 گیگ هاست SSD حرفه ای


 
4,000 تومان
ماهانه

هاست ابری SSD
فضا 5 گیگابایت
امکانات حرفه ای
مقدار رم = 768 مگابایت
Entry Process = 20
I/O Usage = 8 MB
IOPS = 2,048
کانکشن همزمان تا 40
بکاپ روزانه R1soft
SSL رایگان
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود


10 گیگ هاست SSD حرفه ای


 
6,500 تومان
ماهانه

هاست ابری SSD
فضا 10 گیگابایت
امکانات حرفه ای
مقدار رم = 768 مگابایت
Entry Process = 20
I/O Usage = 8 MB
IOPS = 2,048
کانکشن همزمان تا 40
بکاپ روزانه R1soft
SSL رایگان
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود


15 گیگ هاست SSD حرفه ای


 
9,000 تومان
ماهانه

هاست ابری SSD
فضا 15 گیگابایت
امکانات حرفه ای
مقدار رم = 768 مگابایت
Entry Process = 20
I/O Usage = 8 MB
IOPS = 2,048
کانکشن همزمان تا 40
بکاپ روزانه R1soft
SSL رایگان
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود


20 گیگ هاست SSD حرفه ای


 
10,000 تومان
ماهانه

هاست ابری SSD
فضا 20 گیگابایت
امکانات حرفه ای
مقدار رم = 768 مگابایت
Entry Process = 20
I/O Usage = 8 MB
IOPS = 2,048
کانکشن همزمان تا 40
بکاپ روزانه R1soft
SSL رایگان
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود


25 گیگ هاست SSD حرفه ای


 
11,000 تومان
ماهانه

هاست ابری SSD
فضا 25 گیگابایت
امکانات حرفه ای
مقدار رم = 768 مگابایت
Entry Process = 20
I/O Usage = 8 MB
IOPS = 2,048
کانکشن همزمان تا 40
بکاپ روزانه R1soft
SSL رایگان
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود


30 گیگ هاست SSD حرفه ای


 
12,000 تومان
ماهانه

هاست ابری SSD
فضا 30 گیگابایت
امکانات حرفه ای
مقدار رم = 768 مگابایت
Entry Process = 20
I/O Usage = 8 MB
IOPS = 2,048
کانکشن همزمان تا 40
بکاپ روزانه R1soft
SSL رایگان
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود


نامحدود فضای هاست SSD حرفه ای


 
15,000 تومان
ماهانه

هاست ابری SSD
فضا نامحدود
امکانات حرفه ای
مقدار رم = 768 مگابایت
Entry Process = 20
I/O Usage = 8 MB
IOPS = 2,048
کانکشن همزمان تا 40
بکاپ روزانه R1soft
SSL رایگان
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود