لطفا یکی از محصولات زیر را انتخاب کنید

هاست ویژه SSD 1 گیگابایت


 
2,500 تومان
ماهانه

هاست ویژه ابری SSD
فضا 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
مقدار رم = 1250 مگابایت
I/O Usage = 10 MB
IOPS = 1024
35= Entry Process
بازدید همزمان تا 60 کانکشن در لحظه
SSL رایگان
بکاپ روزانه
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود


هاست ویژه SSD 2 گیگابایت


 
3,500 تومان
ماهانه

هاست ویژه ابری SSD
فضا 2 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
مقدار رم = 1250 مگابایت
I/O Usage = 10 MB
IOPS = 1024
35= Entry Process
بازدید همزمان تا 60 کانکشن در لحظه
SSL رایگان
بکاپ روزانه
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود


هاست ویژه SSD 5 گیگابایت


 
6,000 تومان
ماهانه

هاست ویژه ابری SSD
فضا 5 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
مقدار رم = 1250 مگابایت
I/O Usage = 10 MB
IOPS = 1024
35= Entry Process
بازدید همزمان تا 60 کانکشن در لحظه
SSL رایگان
بکاپ روزانه
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود


هاست ویژه SSD 7 گیگابایت


 
7,500 تومان
ماهانه

هاست ویژه ابری SSD
فضا 7 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
مقدار رم = 1250 مگابایت
I/O Usage = 10 MB
IOPS = 1024
35= Entry Process
بازدید همزمان تا 60 کانکشن در لحظه
SSL رایگان
بکاپ روزانه
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود


هاست ویژه SSD 10 گیگابایت


 
8,500 تومان
ماهانه

هاست ویژه ابری SSD
فضا 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
مقدار رم = 1250 مگابایت
I/O Usage = 10 MB
IOPS = 1024
35= Entry Process
بازدید همزمان تا 60 کانکشن در لحظه
SSL رایگان
بکاپ روزانه
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود


هاست ویژه SSD 15 گیگابایت


 
11,000 تومان
ماهانه

هاست ویژه ابری SSD
فضا 15 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
مقدار رم = 1250 مگابایت
I/O Usage = 10 MB
IOPS = 1024
35= Entry Process
بازدید همزمان تا 60 کانکشن در لحظه
SSL رایگان
بکاپ روزانه
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود


هاست ویژه SSD 20 گیگابایت


 
13,000 تومان
ماهانه

هاست ویژه ابری SSD
فضا 20 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
مقدار رم = 1250 مگابایت
I/O Usage = 10 MB
IOPS = 1024
35= Entry Process
بازدید همزمان تا 60 کانکشن در لحظه
SSL رایگان
بکاپ روزانه
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود


هاست ویژه SSD 30 گیگابایت


 
17,000 تومان
ماهانه

هاست ویژه ابری SSD
فضا 30 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
مقدار رم = 1250 مگابایت
I/O Usage = 10 MB
IOPS = 1024
35= Entry Process
بازدید همزمان تا 60 کانکشن در لحظه
SSL رایگان
بکاپ روزانه
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود


هاست ویژه SSD 50 گیگابایت


 
23,000 تومان
ماهانه

هاست ویژه ابری SSD
فضا 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
مقدار رم = 1250 مگابایت
I/O Usage = 10 MB
IOPS = 1024
35= Entry Process
بازدید همزمان تا 60 کانکشن در لحظه
SSL رایگان
بکاپ روزانه
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود